કેવી રીતે સારી રીતે સ્થિત થવું?

“શિખાઉ તબક્કામાં, ભક્તોને ખબર નથી હોતી કે શું કરવું જોઈએ અને શું કરવું જોઈએ નહીં. તેથી, તેમને એક પ્રમાણિત આધ્યાત્મિક ગુરૂની જરૂર હોય છે. જ્યારે શિખાઉ ભક્તને કોઈ વિચાર આવે છે, ત્યારે તે આવા ગુરુની સલાહ લે છે અને શોધે છે કે તે કોઈ ચોક્કસ પ્રવૃત્તિ સાથે આગળ વધી શકે છે કે...

कैसे अच्छी तरह से स्थित हो?

“नौसिखिया अवस्था में, भक्तों को पता नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए, उन्हें एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। जब एक नौसिखिया भक्त को एक विचार आता है, तो वह ऐसे गुरु के साथ परामर्श करता है और पता करता है कि क्या वह एक निश्चित...

How to be well situated?

“In the neophyte stages, devotees don’t know what is and what is not to be done. Therefore, they need a bona fide spiritual master. When a neophyte has an idea, he consults with such a guru and finds out if he can go ahead with a certain activity. And if that...

કૃષ્ણ અને ગુરુની સેવા કરવાની હકારાત્મક ઇચ્છા

“કૃષ્ણ અને આધ્યાત્મિક ગુરુની સેવા કરવાની હકારાત્મક ઇચ્છા, ભક્તિમય સેવા સાથે વધુ જોડાયેલ રહેવું અને વધુ ભક્તિમય સેવા માટે એક લાલસા વિકાસીત કરવી એ પૂર્ણતાના મહત્વપૂર્ણ માપદંડ છે. જેટલી વધુ આપણે કૃષ્ણની ઇચ્છા કરીએ છીએ, તેટલા વધુ આપણે ભૌતિક ઇચ્છાઓની જાળમાંથી મુક્ત...

कृष्ण और गुरु की सेवा करने की सकारात्मक इच्छा

“कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने की सकारात्मक इच्छा, भक्तिमय सेवा से अधिक जुड़ना और अधिक भक्तिमय सेवा के लिए एक लालसा विकसित करना पूर्णता के महत्वपूर्ण मानदंड हैं। जितना अधिक हम कृष्ण की इच्छा करते हैं, उतने ही अधिक हम भौतिक इच्छाओंकी उलझन से मुक्त होते हैं।”...

Positively desiring to serve Krishna and Guru

“Positively desiring to serve Krishna and the spiritual master, getting more attached to devotional service, and developing a hankering for more devotional service are important criteria of perfection. The more we desire Krishna, the more disentangled we become from...