આપણી સેવાને ભૌતિક રૂપે જોવી

“જો આપણે જપ અને શ્રવણ દ્વારા ચેતનાને શુદ્ધ ન કરીએ તો આપણે આપણી સેવાને ભૌતિક રૂપે જોવાની શરૂઆત કરીશું.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૬ ન્યૂ તાલવન ફાર્મ, સંયુક્ત રાજ્ય...

हमारी सेवा को भौतिक रूप में देखना

“हम अपनी सेवा को भौतिक रूप में देखना शुरू कर सकते हैं यदि हम जप और श्रवण द्वारा चेतना को शुद्ध नहीं करते हैं।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १२ फरवरी १९८६ न्यू तालवन फार्म, संयुक्त राज्य...

To see our service as material

“We may start to see our service as material if we don’t purify the consciousness by chanting and hearing.” His Holiness Jayapataka Swami 12th February 1986 New Talavan Farm, USA

કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે જ ભૌતિક સુવિધા આપશે જો …

“આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે જ ભૌતિક સુવિધા આપશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પરિપક્વ હોય, જો કોઈ વ્યક્તિ તે પરિસ્થિતિને સહન કરવા માટે પૂરતી પરિપક્વ હોય અને તેને યોગ્ય રીતે સંલગ્ન કરે અને તેને કૃષ્ણની સેવામાં જોડે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૬ જૂન,...

कृष्ण केवल तब भौतिक सुविधा देंगे यदि…

“आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण केवल तब भौतिक सुविधा देंगे यदि जब कोई व्यक्ति परिपक्व है, यदि कोई व्यक्ति उस स्थिति को सहन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व है और इसे ठीक से संलग्न करें और इसे कृष्ण की सेवा में शामिल करें।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १६ जून, १९८१...

Krishna will only give material facility if…

“The spiritual master and Krishna will only give material facility if a person is ripe, if a person is mature enough to tolerate that situation and properly engage it in and dovetail it in Krishna’s service.” His Holiness Jayapataka Swami 16th June, 1981...