ભક્તિમય સેવાના વૃક્ષને પાણી આપો

“ભક્તિમય સેવાના વૃક્ષને પાણી આપો અને તે કૃષ્ણ પ્રત્યેના પ્રેમનું ફળ લાવવા દ્વારા આપમેળે વૃદ્ધિ પામશે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી “સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ ફ્રોમ સાયબર સ્પેસ”...

भक्तिमय सेवा के वृक्ष को पानी दो

“भक्ति सेवा के वृक्ष को पानी दो और यह कृष्ण के प्रति प्रेम के फल को लाते हुए स्वतः बढ़ेगा। श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी “स्पिरिच्युअल ट्रुथ फ्रोम सायबर स्पेस”...

દંપતિ તરીકે સાથે મળીને કૃષ્ણની સેવા કરવી

“સામાન્ય રીતે, બદ્ધ આત્મા આ ભૌતિક જગતનો આનંદ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં લોકો પ્રવૃત્તિ-માર્ગ અપનાવે છે. જો ગૃહસ્થ લોકો યુક્ત-વૈરાગ્ય (કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે બધું કરવું) નો અભ્યાસ કરી કરી શકે, તો પછી તેમનું જીવન પૂર્ણ બનશે. હું ઘણો ખુશ છું કે...

एक साथ मिलकर युगल रूप में कृष्ण की सेवा करना

“सामान्य रूप से, बद्ध आत्मा इस भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश करती है। गृहस्थ-आश्रम में लोग प्रवृत्ति-मार्ग को अपनाते हैं। यदि गृहस्थ लोग युक्त-वैराग्य (कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना) का अभ्यास कर सकते हैं, तो उनका जीवन सिद्ध हो जाएगा। मुझे खुशी है कि...

Doing service to Krishna together as couple

“Normally, the conditioned soul tries to enjoy this material world. In the grhasta-asrama people adopt the pravriti-marga. If the grhastas can practice yukta-vairagya (by doing everything for Krishna’s pleasure), then their life will be perfected. I am...