ભગવાનને તેમના મૂળરૂપે સ્વીકારો

“એવા ધર્મનો શું ઉપયોગ કે જે ભગવાનને તેમના મૂળરૂપે સ્વીકારે નહીં? પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આજે લોકો જે ધર્મને સમજે છે, જેઓ મૂળરૂપે શુદ્ધ હતા તેમ છતાં, અસંખ્ય ગેરસમજણોને લીધે, તેઓ પણ વિકૃત રીતે સમજી રહ્યા છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૨૧ જાન્યુઆરી,...

भगवान को जैसे वे है वैसे स्वीकार करो

“एक धर्म का क्या उपयोग है जो भगवान को जैसे वे है वैसे स्वीकार नहीं करता? लेकिन अधिकांश मामलों में, आज लोग जिस धर्म को समझ रहे हैं, यहां तक ​​कि जो मूल रूप से शुद्ध है, इतनी गलत व्याख्याओं के कारण, वे भी विकृत तरीके से समझ रहे हैं।” श्री श्रीमद् जयपताका...

Accept God as He is

“What is the use of a religion that does not accept God as He is? But in most of the cases, the religion that people are understanding today, even those which were originally pure, due to so many misinterpretations, they’re also understanding in a distorted...

દરેકમાં દિવ્ય ચિનગારી છે

“જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે દરેકમાં દિવ્ય ચિનગારી છે, દરેકમાં પરમાત્મા છે અને તેઓ સર્વ શુદ્ધ શાશ્વત આત્મા છે, ત્યારે તમને લાગે છે કે તમે તેમને મદદ કરવા માંગો છો. તેઓ શા માટે પીડાય છે? શા માટે તેઓએ આ બધાંથી વારંવાર પસાર થવું જોઈએ? ” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા...

सभी में दिव्य चिंगारी है

“जब हम सोचते हैं कि सभी में दिव्य चिंगारी है, सभी में परमात्मा है और वे सभी शुद्ध शाश्वत आत्माएं हैं तो आपको लगेगा कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें क्यों सहना चाहिए? उन्हें बार-बार इन सबसे क्यों गुजरना चाहिए? श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १२ फरवरी, २०११...

Everyone has the divine spark

“When we think everyone has the divine spark, everyone has the paramatma in them and they are all pure eternal souls then you will feel like you want to help them. Why should they suffer? Why should they go through all this again and again and again?.” His Holiness...