અનર્થ-નિવૃત્તિનો તબક્કો

“ભક્તિમય જીવનમાં અનર્થ-નિવૃત્તિ નામનો એક તબક્કો હોય છે. આ તબક્કા દરમિયાન, એવું જોવા મળે છે કે આપણે કેટલીક વાર ‘ઘટ્ટ’ અથવા ઉત્સાહભેર સેવા કરીએ છીએ, અને અન્ય સમયે આપણે ‘કૃશ’ અથવા નિરુત્સાહીત રીતે સેવા કરીએ છીએ. આ રીતે, આપણી ભક્તિમય સેવા...

अनर्थ-निवृत्ति की अवस्था

“भक्तिमय जीवन में अनर्थ-निवृत्ति नामक एक अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान, यह देखा जाता है कि हम कभी-कभी ‘मोटे’ या उत्साही तरीके से सेवा करते हैं, और अन्य समय में हम ‘कृश’ या निरुत्साही तरीके से सेवा करते हैं। इस तरह, हमारी भक्तिमय सेवा...

The stage of Anartha-Nivrtti

“There’s a stage called anartha-nivrtti in devotional life. During this stage, it is seen that we sometimes perform service in a ‘thick’ or enthusiastic way, and at other times we perform service in a ‘thin’ or unenthusiastic way....

આપણે માયાથી સાવધાન રહેવું પડશે

આપણે માયાથી સાવધાન રહેવું પડશે. જ્યારે કોઈ ભક્તનું હૃદય ખૂબ નરમ હોય છે, ત્યારે તે ભક્તિનું બીજ રોપવાનું એક યોગ્ય સ્થાન બનાવે છે. તે ભૌતિક પ્રવૃત્તિના બીજ રોપવા માટે એક યોગ્ય સ્થાન પણ બનાવે છે. તેથી આપણે ખૂબ કાળજી લેવી પડશે કે જેથી ભૌતિક ઇચ્છાઓને અંદર જવાની મંજુરી ન...

हमें माया से सावधान रहना होगा

हमें माया से सावधान रहना होगा। जब एक भक्त का ह्रदय बहुत नरम होता है, तो वास्तव में यह भक्ति का बीज रोपण करने के लिए एक पका हुआ स्थान होता है। यह भौतिक गतिविधि के बीज को रोपण करने के लिए भी एक पका हुआ स्थान बनाता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी ताकि भौतिक...

We have to be careful of Maya

We have to be careful of Maya. When a devotee’s heart is very soft, actually that makes it a ripe place to plant the seed of devotion. It also makes it a ripe place to plant the seed of material activity. So we have to be very careful to not allow material...