સૌથી ટૂંકો માર્ગ

“કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ જે અવતારમાં અવતાર લે છે તે પ્રમાણે, તેઓ મુખ્યત્વે એક વિશિષ્ટ મનોદશા ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે નરસિંહ દેવના રૂપમાં, તેમનામાં ક્રોધની પ્રધાનતા છે, ભગવાન ચૈતન્યના રૂપમાં, તેમનામાં દયા આપવા ઇચ્છાની એક પ્રધાનતા છે. આ રીતે, વિવિધ અવતારમાં, તેઓ...

सबसे छोटा मार्ग

“कृष्ण कहते हैं कि वे जिस अवतार में अवतार लेते हैं उसके अनुसार, वे मुख्य रूप से विशिष्ट मनोदशा को ग्रहण हैं। उदाहरण के लिए, नरसिंह देव के रूप में, उनमें क्रोध की प्रधानता है, भगवान चैतन्य के रूप में, उन्हें दया देने की इच्छा की एक प्रधानता है। इस तरह, विभिन्न...

The Shortest Route

“Krishna says that according to the avatars He incarnates in, He assumes a predominantly distinctive mood. As Narasimha deva for instance, He has a preponderance of anger, as Lord Chaitanya, He has a preponderance of the desire to give mercy. In this way, in...

પ્રભુપાદે આપણને કઈ જવાબદારી આપી છે?

“પ્રભુપાદે ગુરુ-શિષ્ય પરંપરામાં તેમના બધા અનુયાયીઓને જે જવાબદારી આપી છે અને જેને તેમનાં પહેલાં પૂર્વ આચાર્યો દ્વારા અને અંતે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા આપવામાં આવી છે તે એ છે કે દરેક વ્યક્તિ, દરેક ઘરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ- હરે...

प्रभुपाद ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है?

“प्रभुपाद ने अपने सभी अनुयायियों को गुरु शिष्य परंपरा में जो जिम्मेदारी दी है और जो कि उनके पहले पिछले आचार्यों द्वारा और अंततः भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई है, वह यह है कि हर व्यक्ति से, हर घर से संपर्क किया जाना चाहिए और भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश –...

What responsibility Prabhupada gave us?

“The responsibility that Prabhupada has given to all of his followers in disciplic succession and which has been given before him by the previous acaryas and ultimately by Lord Caitanya Mahaprabhu, is that every person, every house should be approached and they...