નિત્યાનંદ પ્રભુ ઘરે ઘરે ગયા

“કલ્પના કરો – નિત્યાનંદ પ્રભુ ઘરે ઘરે ગયા. કૃષ્ણમાંથી બલરામ આવે છે અને બલરામમાંથી બાકીના અવતાર આવે છે. નૃસિંહદેવ, મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ. તે બલરામે નિતાઈના સ્વરૂપમાં અવતાર લીધો પરંતુ તેઓ ઘરે ઘરે જઈને ભીખ માંગે છે, કૃપા કરીને ભગવાન હરિના નામના જપ કરો! કેટલી...

नित्यानंद प्रभु घर-घर गए

“ज़रा कल्पना करें – नित्यानंद प्रभु घर-घर गए। कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से बाकी अवतार आते हैं। नृसिंहदेव, मत्स्य, कूर्म, वराह। उस बलराम ने निताई के रूप में अवतार लिया लेकिन वे घर-घर जाकर भीख मांगते हैं, कृपया, भगवान हरि के नामों का जप करें! कितनी...

Nityananda Prabhu went from house to house

“Just imagine – Nityananda Prabhu went from house to house. From Krishna comes Balaram and from Balaram come the rest of the incarnations. Nrsimhadev, Matsya, Kurma, Varaha. That Balaram incarnated as Nitai but He went door to door begging, please, please...

नित्यानंद प्रभु घर-घर गए

“ज़रा कल्पना करें – नित्यानंद प्रभु घर-घर गए। कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से बाकी अवतार आते हैं। नृसिंहदेव, मत्स्य, कूर्म, वराह। उस बलराम ने निताई के रूप में अवतार लिया लेकिन वे घर-घर जाकर भीख मांगते हैं, कृपया, भगवान हरि के नामों का जप करें! कितनी...

Nityananda Prabhu went from house to house

“Just imagine – Nityananda Prabhu went from house to house. From Krishna comes Balaram and from Balaram come the rest of the incarnations. Nrsimhadev, Matsya, Kurma, Varaha. That Balaram incarnated as Nitai but He went door to door begging, please, please...

એક ભક્તની ભગવાનને નિષ્ઠાવાન પ્રાર્થના

આ એક ભક્ત દ્વારા ભગવાનને એક નિષ્ઠાવાન પ્રાર્થના છે, “મારો અયોગ્ય સ્વભાવ હોવા છતાં, જો તમે દયા કરશો અને મારા હ્યદયમાં ઉપસ્થિત રહેશો, તો હું કોઈ પણ અવરોધ વગર બસ તમારી સેવા કરી શકીશ.” આ માત્ર આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાથી શક્ય છે કે ભગવાન મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ...