આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ

“આપણે આ યુગમાં મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ. જો આપણે ગૌરાંગ મહાપ્રભુનાં ચરણકમળોનો આશ્રય નથી લેતા, તો આપણું મનુષ્ય જીવન વ્યર્થ છે. એ.સી. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદે સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ગૌરાંગના નામનો અને પવિત્ર નામનો પ્રચાર કર્યો. આપણે...

हम बहुत भाग्यशाली हैं

“हम इस युग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। यदि हम गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद है। ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में गौरांग का नाम और पवित्र नाम का प्रसार किया।...

We are so fortunate

“We are so fortunate to get human bodies in this age. If we do not take the shelter of the lotus feet of Gauranga Mahaprabhu, then our human life is a waste. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada spread the name of Gauranga and the Holy Name all over the...

કૃષ્ણના નામમાં સૌથી વધુ શક્તિ છે

“કૃષ્ણના નામમાં સૌથી વધુ શક્તિ અને સામર્થ્ય છે. કૃષ્ણ અને તેમનું નામ અભિન્ન છે. જો દરેક વ્યક્તિ કૃષ્ણના નામનો જપ કરશે, તો તેઓ સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જશે.” શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૬ કોલકાતા,...

कृष्ण के नाम में सबसे अधिक शक्ति है

“कृष्ण के नाम में सबसे अधिक शक्ति और सामर्थ्य है। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। यदि हर कोई कृष्ण के नाम का जप करता है, तो वे पूरी तरह से बदल जाएंगे।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी ११ जुलाई २०१६ कोलकाता,...

Krishna’s name has the highest strength

“Krishna’s name has the highest strength and potency. Krishna and His name are non-different. If everyone chants the name of Krishna, they will be completely transformed.” His Holiness Jayapataka Swami 11th July 2016 Kolkata, India