માલદા પશ્ચિમ બંગાળની ઝૂમ પર મુલાકાત

વ્રજરાજ કાનાઈ દાસ માલદા શહેરના બે મંદિરોમાં અમને લઈ ગયા. લક્ષ્મી નારાયણ અને નિતાઈ ગૌર મંદિર અને રાધા ગોકુલનાથ મંદિર. અમે ૨૩૫ જેટલા ભક્તોને મળ્યા, વિવિધ ભક્ત સમુદાયના સભ્યોએ મને પ્રસાદ અર્પણ કર્યો અને બંને મંદિરોમાં બધા સુંદર કૃષ્ણ કેન્દ્રિત ગૃહસ્થોને જોવાનો સારો સમય...

मालदा पश्चिम बंगाल की जूम पर मुलाकात

व्रजराज कानाई दास हमें मालदा शहर में दो मंदिरों में ले गए। लक्ष्मी नारायण और निताई गौर मंदिर और राधा गोकुलनाथ मंदिर। हम २३५ या इतने ही भक्तों से मिले, विभिन्न भक्त समुदाय सदस्यों ने मुझे प्रसाद अर्पण कीया और दोनों मंदिरों में सभी सुंदर कृष्ण केन्द्रित गृहस्थों को...

Zoom Visit to Malda West Bengal

Vrajarāja Kānāi dāsa took us to the two temples in Malda City. Lakṣmī Nārāyaṇa and Nitāi Gaura Temple & Rādhā Gokulanath Temple. We met 235 or so devotees, various congregation members offered me prasāda and had a nice time seeing all the beautiful Kṛṣṇa centered...

સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યો છે

જીવનની ઈચ્છાઓને ક્યારેય પણ ઈન્દ્રિયતૃપ્તિ તરફ વાળવી જોઈએ નહીં. મનુષ્ય માત્ર તંદુરસ્ત જીવન અથવા આત્મસંરક્ષણ ઈચ્છવું જોઈએ, કારણ કે મનુષ્ય પરમ સત્ય વિષે પૃચ્છા કરવા માટે નિમાયેલો છે. તેના કાર્યનું અન્ય કોઈ ધ્યેય હોવું જોઈએ નહીં. સંપૂર્ણ પણે મૂંઝાયેલી ભૌતિકતાવાદી સંસ્કૃતિ...

समाज को गुमराह किया जा रहा है

जीवन की इच्छाएँ इन्द्रियतृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म-संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त, अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए।...

The Society is Misdirected

Life’s desires should never be directed toward sense gratification. One should desire only a healthy life, or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the Absolute Truth. Nothing else should be the goal of one’s works. The completely...