જે ભક્ત પ્રચાર કરી રહ્યો છે

કારણ કે જે ભક્ત પ્રચાર કરી રહ્યો છે, જે ભક્ત સમર્પિત છે અને કૃષ્ણ પર નિર્ભર છે, કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે દેખાય તે પહેલાં, જેમ સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગતો હોય પણ આકાશ પ્રકાશિત થઈ જાય છે, તેમ વ્યક્તિની ચેતના પણ પહેલેથી જ પ્રકાશિત થઈ જાય છે અને કૃષ્ણભાવનામૃતથી પ્રેરિત થઈ જાય...

जो भक्त प्रचार कर रहा है

“क्योंकी जो भक्त प्रचार कर रहा है, जो भक्त समर्पित है और कृष्ण पर निर्भर है, कृष्ण के पूरी तरह से दिखाई देने से पहले ही, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है लेकिन आकाश प्रदीप्त हो जाता है, वैसे व्यक्ति की चेतना भी पहले से ही प्रदीप्त हो जाती है और कृष्ण भावनामृत से...

The devotee who is preaching

“For the devotee who is preaching, the devotee who is dedicating and depending on Krishna, even before Krishna is fully visible, just like the sun rising in the east but the sky becomes illuminated, already the person’s consciousness becomes illuminated...

સેવા કેવી રીતે આનંદપ્રદ અને મધુર બને છે

“ભજન-ક્રિયા કરવાથી મનુષ્ય અનર્થોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધીરે ધીરે સુધરે છે. ત્યારબાદ નિષ્ઠા આવે છે, અને નિષ્ઠાથી રૂચી અથવા સ્વાદ આવે છે; ત્યારબાદ સેવા આનંદપ્રદ અને મધુર બને છે. આ ભક્તિમય સેવામાં રુચિ છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૧૪ મે ૨૦૧૯, શ્રીધામ...

सेवा कैसे सुखद और मधुर बन जाती है

“भजन-क्रिया करने से, मनुष्य अनर्थों से मुक्त हो जाता है और धीरे-धीरे सुधर जाता है। उसके बाद निष्ठा आती है, और निष्ठा से रूचि या स्वाद आता है; उसके बाद सेवा सुखद और मधुर बन जाती है। यह भक्तिमय सेवा में रूचि है।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १४ मई २०१९,...

How serving becomes enjoyable and sweet

“By performing bhajana-kriya, one becomes free from anarthas and gradually improves. Then comes nistha, and from nistha comes ruchi or taste; then serving becomes enjoyable and sweet. This is ruchi in devotional service.” His Holiness Jayapataka Swami 14th...