શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

ગુરુવાર, ૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૩૫ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ગુરુ મહારાજ આજે ખૂબ જ સતર્ક છે અને સંભાળ રાખનારાઓ સાથે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. તેમને આજે સાંજે કેટલાક સમય માટે ખાનગી...
JPS Diary by HG Shyama Rasika Dasa

JPS Diary by HG Shyama Rasika Dasa

21/NOV/2016 – Sri Mayapur Dham Guru Maharaj got discharged from Apollo Hospital and drove to Mayapur to attend IIAC and MEB meetings. Guru Maharaj reached aroung 9:40pm. Guru Maharaj called me over phone couple of hours back and said, “I am tired being in...