શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

મંગળવાર, ૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૬૨ મા દિવસની સમાપ્તિ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૯ (સંક્ષિપ્ત) પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, આજે ગુરુ મહારાજે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને કૃષ્ણની...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

રવિવાર, ૧૪ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૬૦ મા દિવસની સમાપ્તિ ૨૨:૩૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૮ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ભગવાનની કૃપાથી આપણે બધાએ ગઈકાલે ગુરુ મહારાજના દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા. અમે...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

શુક્રવાર, ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૫૮ મા દિવસની સમાપ્તિ ૧૭:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૭ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજનું સ્થિર રહેવાનું ચાલુ છે. તેઓ...

વિશ્વવ્યાપી પ્રાર્થના અહેવાલના આંકડા ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૮

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થય પ્રાપ્તિ માટે https: //www.jayapatakaswami.com / પર પ્રસ્તુત કરવામાં આવેલા પ્રાર્થના અહેવાલો ગયા અઠવાડિયે અહેવાલો પ્રકાશિત કર્યા પછી વિશ્વભરના ભક્તો તરફથી મળેલા પ્રતિસાદોની મોટી સંખ્યા! વિશેષ જપ – ૩૫૫૭૯૭...

આધ્યાત્મિક તબીબો

“જો તમને કંઇક બીમારી હોય તો તમે તબીબની પાસે જાઓ છો. તબીબ તમને સારવાર, દવા આપે છે, અને તમે તેનું પાલન કરો છો. જો તમને સારું લાગે છે તો તમે જાણો છો કે તે સફળ છે. તેથી, અમારી પાસે તેમના જેવાજ અમારા આધ્યાત્મિક તબીબો પણ છે, તેઓ ગુરુ, આચાર્ય તરીકે ઓળખાય છે, અને તેમને...

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો – અધિકૃત સ્વાસ્થ્ય અદ્યતન

બુધવાર, ૧૦ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮ યકૃત અને કિડની પ્રત્યારોપણ પછી ૫૬ મા દિવસની સમાપ્તિ ૨૨:૦૦ કલાકે (ભારતીય માનક સમય) અદ્યતન #૬૬ પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો, કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજ છેલ્લા બે દિવસ સ્થિર રહ્યા છે. તેમના...