આપણે ભક્તોમાં સારા ગુણો જોવા જોઈએ

“આપણે વૈષ્ણવમાં સારા ગુણો જોવા જ જોઈએ. જો કેટલાક વૈષ્ણવ કેટલીકવાર તમને ન ગમતું કંઈક કરે અથવા તે કંઈક એવું કરે જે તમને લાગે નહીં કે તે યોગ્ય વૈષ્ણવ વર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને છે, તો પછી તમે તેના ઉદાહરણનું અનુકરણ ન કરવાનું નક્કી કરી શકો છો. પરંતુ વૈષ્ણવ કૃષ્ણની સેવા...

हमें भक्तों में अच्छे गुणों को देखना चाहिए

“हमें वैष्णवों में अच्छे गुणों को देखना चाहिए। यदि कुछ वैष्णव कभी-कभी कुछ ऐसा करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, या वह कुछ ऐसा करते हैं जो आपको नहीं लगता कि उचित वैष्णव व्यवहार है, तो आप उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं करने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक वैष्णव...

We must see the good qualities in devotees

“We must see the good qualities in Vaisnavas. If some Vaisnava sometimes does something that you don’t like, or he does something that you don’t think is in keeping with proper Vaisnava behavior, then you can decide not to follow his example. But...

આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ

“આપણે આ યુગમાં મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છીએ. જો આપણે ગૌરાંગ મહાપ્રભુનાં ચરણકમળોનો આશ્રય નથી લેતા, તો આપણું મનુષ્ય જીવન વ્યર્થ છે. એ.સી. ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદે સંપૂર્ણ વિશ્વમાં ગૌરાંગના નામનો અને પવિત્ર નામનો પ્રચાર કર્યો. આપણે...

हम बहुत भाग्यशाली हैं

“हम इस युग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। यदि हम गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद है। ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में गौरांग का नाम और पवित्र नाम का प्रसार किया।...