જેમ કે પાણીના ધોધમાં ઉભા હોઈએ

“જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ભગવાનના નામનો જપ કરે છે ત્યારે તે સ્નાન સમાન છે. ત્યારે તે શુદ્ધિકરણ સમાન છે, જેમ કે પાણીના ધોધમાં ઉભા હોઈએ, તેનો ઉલ્લેખ છે – મનુષ્ય બધા પ્રકારની ગંદકીથી શુદ્ધ થઈ જાય છે. પરંતુ પછી જો કોઈ તેને ગંભીરતાથી ન લે, તો તેનું હાથી-સ્નાન તરીકે...

जैसे जल-प्रपात में खड़े हों

“जब कोई मनुष्य भगवान का नाम जपता है तब यह स्नान के समान है। यह शुद्धिकरण की तरह है, जैसे जल-प्रपात में खड़े हों, इसका उल्लेख है – सभी प्रकार की गंदगी से साफ हो जाता है। लेकिन फिर यदि मनुष्य ईसे गंभीरता से नहीं लेता है, तो ईसे हाथी – स्नान के रूप में...

Just like standing in the water fall

“When anyone chants the name of the Lord that is like a bath. It is like a purification, just like standing in the water fall, it is mentioned – one is cleansed of all kinds of dirt. But then if one doesn’t take it seriously then it is described as a...