શા માટે આપણે પુસ્તક વિતરણમાં તપસ્યા સ્વીકારીએ છીએ?

“બહાર જવું અને પુસ્તકોનું વિતરણ કરવું એ હંમેશાં ખૂબ આરામદાયક નથી હોતું. લોકો પાસે જવું, તેઓ તમને કહે છે, “તમે બકવાસ કરો છો, તમે બદમાશ છો. મારા માર્ગમાંથી નીકળી જાઓ. મને ત્રાસ ન આપો.” અથવા ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે – ગરમી, તડકો, ક્યારેક અસુવિધા, અનિયમિત...

क्यों हम पुस्तक वितरण में तपस्या स्वीकार करते हैं?

“बाहर जाना और किताबें वितरित करना हमेशा बहुत आरामदायक नहीं हो सकता है। लोगों के पास जाने के बाद, वे आपको कहते हैं, “आप बकवास करते हैं, आप दुष्ट हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे परेशान मत करो।” या तो कई अन्य समस्याएं हैं – गर्मी, धूप, कभी-कभी असुविधा,...

Why we accept the austerity in book distribution

“Going out and distributing books may not always be very comfortable. Having to go to people, they tell you, “You nonsense, you rascal. Get out of my way. Don’t bother me.” Or so many other problems are there – The heat, the sun, the...

કૃષ્ણ જુએ છે કે શિષ્ય કેવી રીતે ગુરુની સેવા કરે છે

“કૃષ્ણ જુએ છે કે શિષ્યો કેવી રીતે તેમના ગુરુની સેવા કરે છે, અને તે મુજબ તેઓ તેમની કૃપા કરે છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ ૧૪ મી એપ્રિલ, ૨૦૧૧ શ્રીધામ...

कृष्ण देखते हैं कि कैसे शिष्य गुरु की सेवा करते हैं

“कृष्ण देखते हैं कि कैसे शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, और तदनुसार वह उनकी कृपा करते हैं।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज १४ अप्रैल, २०११ श्रीधाम...