દિવ્ય જીવન એ વાસ્તવિકતા છે

“દિવ્ય જીવન એ વાસ્તવિકતા છે જે બદલાતું નથી, જે કાયમી હોય છે, જે આનંદ અને જ્ઞાનથી ભરેલું હોય છે અને આ ભૌતિક જીવન હંમેશા બદલાતું રહે છે, કોઈ સ્થિરતા નથી હોતી અને આપણે જ્યાં ઊભા હોઈએ છીએ ત્યાં સામાન્ય અજ્ઞાનતા હોય છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ...

दिव्य जीवन वास्तविकता है

“दिव्य जीवन वास्तविकता है जो बदल नहीं रहा है, जो स्थायी होता है, जो आनंद और ज्ञान से भरा हुआ होता है और यह भौतिक जीवन हमेशा बदल रहा है, कोई स्थायित्व नहीं होता है और जहां हम खड़े होते हैं, वहां सामान्य अज्ञानता होती है।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु...

Transcendental life is reality

“Transcendental life is reality which is not changing, which is permanent, which is filled with bliss and knowledge and this material life is always changing, there is no permanence and there is a general ignorance of exactly where we stand.” His Holiness...

ખોટો સંન્યાસ

“ખોટો સંન્યાસ પણ ભૌતિક રૂપમાં કંઈક ત્યાગ કરતો હોય છે જો કે તેનો કૃષ્ણ ચેતનામાં ખરેખર ઉપયોગ કરી શકાય છે જે તેને અસરકારક રીતે આધ્યાત્મિક બનાવે છે. કેટલાક ખોટા અહંકારને કારણે, ખોટો સંન્યાસ પણ તપસ્યા કરી રહ્યો હોય છે, જે આધ્યાત્મિક ગુરૂ દ્વારા અધિકૃત હોતો નથી. ખોટા...

झूठा संन्यास

“झूठा संन्यास भी भौतिक रूप में कुछ त्याग कर रहा होता है जब कि इसे वास्तव में कृष्ण चेतना में इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसे प्रभावी ढंग से आध्यात्मिक बनाता है। कुछ झूठे अहंकार के फल स्वरुप, झूठा संन्यास भी तपस्या कर रहा होता हैं, जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा अधिकृत नहीं...