ભગવાનને તેમના મૂળરૂપે સ્વીકારો

“એવા ધર્મનો શું ઉપયોગ કે જે ભગવાનને તેમના મૂળરૂપે સ્વીકારે નહીં? પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આજે લોકો જે ધર્મને સમજે છે, જેઓ મૂળરૂપે શુદ્ધ હતા તેમ છતાં, અસંખ્ય ગેરસમજણોને લીધે, તેઓ પણ વિકૃત રીતે સમજી રહ્યા છે.” શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ૨૧ જાન્યુઆરી,...

भगवान को जैसे वे है वैसे स्वीकार करो

“एक धर्म का क्या उपयोग है जो भगवान को जैसे वे है वैसे स्वीकार नहीं करता? लेकिन अधिकांश मामलों में, आज लोग जिस धर्म को समझ रहे हैं, यहां तक ​​कि जो मूल रूप से शुद्ध है, इतनी गलत व्याख्याओं के कारण, वे भी विकृत तरीके से समझ रहे हैं।” श्री श्रीमद् जयपताका...

Accept God as He is

“What is the use of a religion that does not accept God as He is? But in most of the cases, the religion that people are understanding today, even those which were originally pure, due to so many misinterpretations, they’re also understanding in a distorted...

Question: Hare Krsna guru maharaj. When we are trying to preach Krsna consciousness to others, in the process there is a chance that we get affected by recognition and a devotee gets caught in that position of fame and gets envious of other devotees. How should one do preaching without falling in these traps?

Guru maharaj: Lord Caitanya taught us that we should take out the weeds in our devotional service. Nisidachar, kuti nati, jiva himsa, labh, puja, pratishastasha joto upashako golo. Breaking the regulative principles, political dealings, being envious against others,...