લોકો માટે સમજવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે

“લોકો માટે દિવ્ય પુરૂષોત્તમ ભગવાનને સમજવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેઓ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે વગેરે. સુત ગોસ્વામી આ ભેદ, આ રહસ્ય, આ તત્વને જાણતા હતા. ભાગવત વિશે, વૈદિક સંસ્કૃતિ વિશે આ આક મહાન વસ્તુ છે – અહીં ભગવાન વિશે ઘણા રહસ્યો પ્રગટ થયા છે.”...

लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है

“लोगों के लिए दिव्य पुरूषोत्तम भगवान् के व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है। वे भौतिक संसार के भीतर कैसे प्रकट हो रहे है आदि। सुत गोस्वामी को इस भेद, इस रहस्य, इस तत्व का पता था। भागवत के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में यह एक बहुत महान बात है – यहां...