જો આપણે લોકોને મૃત્યુથી રોકવા માંગતા હોઈએ તો

“જો આપણે લોકોને મૃત્યુથી રોકવા માંગતા હોઈએ, તો તેઓને ફરી જન્મ લેવાથી રોકો. હોઈ શકે કે આપણી પાસે વધારે સમય ના હોય…(પ્રચાર કરો) કે જેથી તેઓ આ શરીરને છોડી દે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પાછા જાય.” શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯ શ્રીધામ માયાપુર,...

अगर हम लोगों को मरने से रोकना चाहते हैं

“अगर हम लोगों को मरने से रोकना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से जन्म लेने से रोकें। हो सकता है हमारे पास ज्यादा समय न हो … (प्रचार करें) ताकि वे इस शरीर को छोड़ दें और आध्यात्मिक जगत में वापस जाएं।” श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी १७ अप्रैल २०१९ श्रीधाम...

If we want to stop people from dying

“If we want to stop people from dying, stop them from being born again. We may not have much time.. (preach) So that they leave this body and go back to the spiritual world.” His Holiness Jayapataka Swami 17th April 2019 Sridham Mayapur,...