பீஷ்ம பஞ்சக ரிபோர்ட் 2021

பீஷ்ம பஞ்சக ரிபோர்ட் 2021

ஸ்ரீல ஜெயபதாகா ஸ்வாமி பக்தர்கள் பராமரிப்பு குழு உங்களுடைய ரிப்போர்டை குரு மஹாராஜரிடம் சமர்பிக்கப்படும்.

உங்களால் பீஷ்ம-பஞ்சக விரதம் அனுஷ்டிக்க முடிந்ததா?
ஆம் என்றால். எவ்வகையான விரதத்தை அனுஷ்டிக்கிறீர்கள்?
இல்லை என்றால்: நீங்கள் அடுத்த வருடம் அனுஷ்டிக்க விரும்புகிறீர்களா?
உங்களுக்கு பீஷ்ம தேவருக்கான தர்ப்பணம் செய்ய முடிந்ததா?
உங்களால் இந்த பீஷ்ம பஞ்சகத்தின் பொழுது ஏதேனும் கூடுதலான பக்தி தொண்டு செய்ய முடிந்ததா?