Guru Maharaj: Vrajavāsīs accept Rādhārāṇī as the Vṛndāvaneśvari. They chant, Rādhe Rādhe! We don’t like to chant Rādhe without Kṛṣṇa. So, we say Hare Kṛṣṇa or Rādhā-Kṛṣṇa or Rādhe-Śyāma, like that because we know Rādhe wants to be with Kṛṣṇa.
29-Oct-2020 Śrīdhāma Māyāpur, India