જેમ કે હું મારી એન્ડોસ્કોપીની પ્રક્રિયા માટે જઈ રહ્યો હતો, હું વિચારી રહ્યો હતો કે કેવી રીતે સફારી ભક્તો ભગવાન અદ્વૈતનાં જન્મસ્થળમાં જઈ રહ્યા છે, જ્યાં ૩૦,૦૦૦૦ થી વધુ ભક્તો મુલાકાત લઈ રહ્યાં છે. ત્યાં એક પવિત્ર નદી છે અને બધા લોકો સ્નાન કરે છે અને ઘણા લોકો ત્યાં સફારી જોશે.

જયપતાકા સ્વામી
૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮