“સામાન્ય રીતે, બદ્ધ આત્મા આ ભૌતિક જગતનો આનંદ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ગૃહસ્થ આશ્રમમાં લોકો પ્રવૃત્તિ-માર્ગ અપનાવે છે. જો ગૃહસ્થ લોકો યુક્ત-વૈરાગ્ય (કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે બધું કરવું) નો અભ્યાસ કરી કરી શકે, તો પછી તેમનું જીવન પૂર્ણ બનશે. હું ઘણો ખુશ છું કે તમારામાંથી ઘણાં લોકો તમારા જીવનસાથી સાથે આવ્યા છો કે અને તમે દંપતિ તરીકે સાથે મળીને કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યા છો. આનાથી મનુષ્યને ખૂબ આનંદ મળે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯
શ્રીધામ માયાપુર