જો કૃષ્ણની ઇચ્છા છે, તો ૨૭ મી ફેબ્રુઆરી ના રોજ હું માયાપુરમાં હોઈશ અને હું ભક્તો સાથે એટલો વધારે નહિં મળી શકું કારણ કે ડૉક્ટરે કહ્યું છે કે મારે કોઈ પણ ચેપથી બચવું જોઈએ. મેં સાંભળ્યું છે કે માયાપુરની આસપાસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફેલાઇ રહ્યો છે. પવિત્ર ધામમાં રહેવા માટે હું ઉત્સાહી છું. હું આશા રાખું છું કે બધા ભક્તો શાંતિપુરમાં ગોવિંદ દ્વાદશીમાં હાજર રહેશે; પ્રસાદ ખાવાથી, મનુષ્યને ગોવિંદ માટે ભક્તિ મળે છે. ગૌરાંગ!

આપનો સદૈવ શુભચિંતક,
જયપતાકા સ્વામી

JPS / smsdb