“ભગવાન દામોદરના મહિનામાં, સ્કંદ પુરાણ અને અન્ય પુરાણો આપણને કહે છે કે જો આપણે અર્ચાવિગ્રહોને દીવો અર્પણ કરીએ તો આપણને હજારો ગણો ફાયદો થાય છે અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓનો સો ગણો ફાયદો થાય છે, પરંતુ અર્ચાવિગ્રહોને દીવો પ્રદાન કરવો ખરેખર ખૂબ જ શુભ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦
મુંબઈ, ભારત