ભારતીય માનક સમય મુજબ સાંજે ૬:૩૦ વાગે શ્રીપાદ મહાવરાહ પ્રભુ અને શ્રી શ્રીમદ્દ ભક્તિ પુરુષોત્તમ સ્વામીનું પ્રવચન – ૧૦ મિનિટ

સાંજે ૬:૪૦ થી ૬:૫૫ : જપ
સાંજે ૬:૫૫ થી ૭:૧૦ : નૃસિંહ કવચમ
૭:૧૦ થી ૭:૨૦ : નૃસિંહદેવ પ્રાર્થના
સાંજે ૭:૩૦ : ગુરુ મહારાજ થોડા શબ્દો બોલશે

સંભવિત કાર્યસૂચિ