પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃષ્ણની કૃપાથી, ગુરુ મહારાજને કોઈપણ સમયે જલ્દીથી રજા આપવામાં આવશે. કૃપા કરીને પ્રાર્થના કરો કે બધું બરાબર રહે. તમે ગુરુ મહારાજને www.facebook.com/Jayapatakaswami પર જોઈ શકો છો.

આપનો સેવક
મહાવરાહ દાસ
જેપીએસ સચિવ
જેપીએસ મીડિયા