ગુરુ મહારાજ માટે ઇસ્કોન દિલ્હી ઓડિટોરિયમ ખાતે હરે કૃષ્ણ ચલચિત્રનું ખાસ સ્ક્રિનિંગ. સ્થાનિક ભક્તો સાથે જોડાયા.