“ભલે કોઈ બધી ભૌતિક ઇચ્છાઓથી મુક્ત હોય, ભલે કોઈને તમામ ભૌતિક આનંદની ઇચ્છા હોય, કે પછી આત્મ સંતુષ્ટ યોગી હોય, ભક્તૉ માટે, ભૌતિકવાદીઓ માટે અથવા યોગીઓ માટે, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો એ બધા માટે ભલામણ કરવામાં આવેલી એક સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે. તેથી, મહત્તમ પ્રભાવ મેળવવા માટે, ભાગવતમ સલાહ આપે છે કે આપણે પવિત્ર નામો વિરુદ્ધના અપરાધોથી દૂર રહેવું જોઈએ.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૮૨
થાઈલેન્ડ