“ભજન-ક્રિયા કરવાથી મનુષ્ય અનર્થોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધીરે ધીરે સુધરે છે. ત્યારબાદ નિષ્ઠા આવે છે, અને નિષ્ઠાથી રૂચી અથવા સ્વાદ આવે છે; ત્યારબાદ સેવા આનંદપ્રદ અને મધુર બને છે. આ ભક્તિમય સેવામાં રુચિ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૪ મે ૨૦૧૯,
શ્રીધામ માયાપુર