“સુખ અંદરથી આવે છે, આપણું મન આપણને ખુશ કરે છે. આપણે સુખને બહાર શોધીએ છીએ. તેથી આપણે હતાશ છીએ. જોકે આપણા ઈચ્છુક સેવકો, આપણી ઈન્દ્રીયો દ્વારા આપણે અહીં- તહીં ખેંચાઈ રહ્યા હોવા છતાં, આપણે સંતુષ્ટ નથી. તેથી ભક્તો સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણના નામોનો આશ્રય લે છે, તેઓ શરીર, મન અને વચનથી સેવા કરવામાં પોતાની દરેક બુદ્ધિમાનીને સમર્પિત કરે છે, તેઓ પૂર્ણ અમૃત પ્રાપ્ત કરે છે. અને મનુષ્ય જેટલો વધારે શરણાગત થાય છે, તેટલો વધારે રસ તે પ્રાપ્ત કરશે. આ બાંયધરીકૃત છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૯મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯
લોસ એન્જેલીસ, યુએસએ