“સામાન્ય રીતે અજ્ઞાનતામાં લોકો, જ્યારે તમે તેઓને જ્ઞાન આપવા માટે ઉપદેશ આપતા હો ત્યારે તેઓ ગુસ્સે થઈ જાય છે. જ્ઞાનના પરિબળોમાં એક સરળતા તરીકે ઓળખાય છે. સરળતાનો અર્થ એ છે કે તમે દુશ્મનને પણ સ્પષ્ટવાદીતાથી અને દ્વિભાવ વિના સત્ય કહી શકો છો. જડ ભારતના કિસ્સામાં, તેઓ જીવનની શારીરિક ખ્યાલથી એટલા મુક્ત હતા કે તેમનામાં કોઈ દ્વિભાવ ન હતો.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૮૬
ડેટ્રોઇટ, યુએસએ