“સભ્યતા માટે સભ્ય માનવામાં આવે તેવું તળિયાનું વાક્ય એ છે કે તેઓએ ઓછામાં ઓછું વર્ણાશ્રમ પ્રણાલીનું પાલન કરવું જોઈએ, અને ચોક્કસપણે, સભ્યતાની પૂર્ણતા ત્યારે છે જ્યારે તેઓ ખરેખર સંપૂર્ણપણે ઈશ્વર ભાવનાભાવિત હોય.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૮ મે, ૧૯૮૪
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, લ્યુઇસિયાના