શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના શિષ્યો અને શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને મારા નમ્ર પ્રણામ સ્વીકાર કરશો! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

આપ સૌને અદ્યતન જાણકારી આપવામાં આવે છે કે, આજે ८ મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ ગુરુ મહારાજ હૃદય પરીક્ષણ (એક એન્જિયોગ્રમ પ્રક્રિયા) માટે જઈ રહ્યા છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે આ એક નિયમિત પ્રક્રિયા છે અને અડધા કલાક સુધી રહેવાની ધારણા છૈ.

હું જાણું છું કે તમારામાંના મોટાભાગના લોકો ગુરુ મહારાજ માટે તમારી પોતાની રીતે દરરોજ પ્રાર્થના કરે છે. અમે તમને બધાને તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખવાની વિનંતી કરીએ છીએ.

આપનો સેવક,

મહા વરાહ દાસ
(જે.પી.એસ. સેવા સમિતિ વતી)