શ્રી શ્રીમદ્ ભાનુ સ્વામી અત્યારે ગુરુ મહારાજ સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે.