“હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે તમારી એકાદશીનાં ફળ પ.પૂ.ભક્તિ ચારુ સ્વામીને સમર્પિત કરો.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
શ્રી માયાપુર ધામ
૩૦ જૂન, ૨૦૨૦