“હું આજે એક સંદેશ મોકલવા સક્ષમ છું. ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે મારી કિડનીમાં સુધારો થયો છે. જ્યાં સુધી હું મૌખિક એન્ટીબાયોટીક પર ન રહી શકું, ત્યાં સુધી તેઓ મને ધીમે ધીમે એન્ટીબાયોટીકથી દૂર રાખશે . જો બધું બરાબર થઈ જાય છે, તો મને આગામી સપ્તાહમાં રજા આપવામાં આવશે. આ બધું શ્રીલ પ્રભુપાદ અને તમારી પ્રાર્થનાઓ પર આધાર રાખે છે. ગૌરાંગ.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮