પ્રિય ભક્તો,

કૃપા કરીને મારી નમ્ર પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરશો! શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

તમારી પ્રાર્થના બદલ આભાર. ગુરુ મહારાજની એન્જીઓગ્રામની પ્રક્રિયા કોઈ ગૂંચવણો વગર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ.

આપનો સેવક,
મહા વરાહ દાસ,
(જે.પી.એસ. સેવા સમિતિ વતી)