હું ઇચ્છું છું કે મારા બધા શિષ્યો ચુસ્ત રીતે ચાર નિયમનકારી સિદ્ધાંતોનું પાલન કરે.

આપનો સદૈવ શુભેચ્છક
જયપતાકા સ્વામી

૨૧ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮

જીપીએસ / જેઆરસીડી