૧૪ માર્ચ ૨૦૧૮

“મને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળી ગઈ છે અને હું ઘરે પાછો આવ્યો છું.”