શ્રી શ્રીમદ્ ગોપાલકૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજે સાંજે ગુરુ મહારાજની મુલાકાત લીધી.