પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યગણ અને આપણા ગુરુ મહારાજના શુભચિંતક,

કૃપા કરીને મારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશોજી. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય.

ગુરુ મહારાજની શસ્ત્રક્રિયા સફળ રહી અને તેમને પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિ રૂમમાંથી તેમના રૂમમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમના મહત્વપૂર્ણ પરિબળો સ્થિર છે અને તેમણે રિકવરી રૂમમાં લાવતાં જ તેમના જપ મશીન પર જપ શરૂ કર્યા.

અમે આપ સહુને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખવાની નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ. ભગવાન ખૂબ જ દયાળુ રહ્યા છે તેથી ચાલો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે શસ્ત્રક્રિયાથી ગુરુ મહારાજની પુનઃસ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્તિમાં બધું સરળ રહે.

સ્વાસ્થ્ય ટીમ અને જેપીએસ સેવા સમિતિ વતી,
આપનો સેવક,
મહાવરાહ દાસ