“શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓ એક અગાધ મહાસાગર જેવી છે. મારા માટે તેમાં પ્રવેશ કરવો શક્ય નથી, પરંતુ હું માત્ર કિનારે ઊભો રહ્યો છું, હું પાણીને સ્પર્શ કરું છું. જેઓ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓને શ્રદ્ધાથી સાંભળે છે, વિશ્લેષણાત્મક રીતે અભ્યાસ કરે છે, તેમને ઈશ્વરીય પ્રેમનું ઉન્માદપૂર્ણ ધન પ્રાપ્ત થાય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯
લોસ એન્જેલિસ, યુએસએ