“ભક્તિ વિનોદ પ્રભુ ચરણે પડીયા, સેઈ હરિ નામ મંત્ર લઈલ માગીયા;  જીવ જાગો … તેથી શ્રીલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહે છે, હું ભગવાનના શ્રી ચરણ કમળોમાં પડું છું અને હું હરિનામ કીર્તન- ઔષધિની ભીખ માંગું છું. અને મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! મને મળી ગઈ! ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, આ શબ્દોમાં, તેઓએ કહ્યું છે કે હું ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં પડી ગયો, મેં ઔષધિ માટે ભીખ માંગી અને મને મળી ગઈ! તો આ એ જ છે જે આપણે કરવાની જરૂર છે. આપણે ભગવાન શ્રી ચૈતન્યના ચરણ કમળોમાં પડીએ છીએ, આપણે પંચ તત્વના શ્રી ચરણ કમળોમાં પડીએ છીએ, આપણે ઔષધિ માટે ભીખ માંગીયે છીએ, આપણે હરીનામ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેમની  કૃપાથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
શ્રવણ ઉત્સવ દિવસ ૨
૨૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪
શ્રીધામ માયાપુર