“ક્યારેક આપણે જોઈએ છીએ કે જ્યારે એક ભક્ત પોતાના ભૌતિકવાદી મન સાથે, અભક્તો સાથે ખૂબ વધારે સંગ કરે છે, તો મનુષ્યનું પતન થઈ શકે છે. તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ શકો છો કે હું એક અભક્તના રૂપમાં મનનો સંગ કરું છું, પરંતુ આપણી ભક્તિમય સેવાની શરૂઆતમાં, મન શુદ્ધ થાય તે પહેલાં, મનમાં એટલા બધા ભૌતિક વિચારો હોઈ શકે છે કે જો આપણે મનને આગળ વધવા દેવાની પરવાનગી આપીએ, તો આ પણ એક ખરાબ સંગતિ હોઈ શકે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૬ માર્ચ ૧૯૮૫
બેંગલોર, ભારત