“આપણે જે વાસ્તવિક સંબંધની ઉત્કંઠા કરી રહ્યા છીએ તે વ્યક્તિગત આત્મા અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંબંધ છે. આ સંબંધ સંપૂર્ણ છે. તે શાશ્વત છે. તે કોઈપણ ભૌતિક વસ્તુ પર નિર્ભર નથી. તેને કોઈપણ બાહ્ય ભૌતિક સ્રોત દ્વારા દૂર કરી શકાતો નથી. તે સંપૂર્ણ રીતે સંતોષકારક છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૨ માર્ચ ૧૯૮૫
પટના, ભારત