“આ પૃથ્વી પરના લોકો અલ્પ ખુશી માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. જ્યારે સમાન પ્રયાસથી, પ્રમાણિકતાના એક અંશથી પણ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા કરીને, મનુષ્ય સરળતાથી, અબજોની અમર્યાદિત ગણી તમામ અપેક્ષાઓને પાર કરી શકે છે. વાસ્તવમાં દરેકને છેતરવામાં આવી રહ્યા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨ ઓક્ટોબર ૧૯૮૦
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, લ્યુઇસિયાના