“લોકો માટે દિવ્ય પુરૂષોત્તમ ભગવાનને સમજવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેઓ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે વગેરે. સુત ગોસ્વામી આ ભેદ, આ રહસ્ય, આ તત્વને જાણતા હતા. ભાગવત વિશે, વૈદિક સંસ્કૃતિ વિશે આ આક મહાન વસ્તુ છે – અહીં ભગવાન વિશે ઘણા રહસ્યો પ્રગટ થયા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૨ જાન્યુઆરી ૧૯૯૫
બેંગલોર, ભારત