“કેટલીક વખત લોકો નથી જાણતા કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે. જો તમે એક બ્રાહ્મણ છો, તો તમારા ગુરુ પ્રત્યે દયાળુ રહો અને ચુસ્ત બનો; સ્વયં પ્રત્યે દયાળુ બનો. કારણ કે યમરાજને બ્રાહ્મણ માટે વિશેષ સંરક્ષણ મળ્યું છે. પરંતુ જો તમે સાવચેત રહો છો અને તમે બ્રાહ્મણ તરીકે કાર્ય કરો છો, તો તમે ઝડપી પ્રગતિ કરી શકો છો, તે ફાયદો છે. અલબત્ત, લોકો, જ્યારે તેઓ જુવાન અને ઉત્સાહી હોય છે, ત્યારે તેઓ ઝડપી પ્રગતિ કરવા માંગે છે. પરંતુ આપણે હંમેશાં હૃદયથી યુવાન અને ઉત્સાહી રહેવું જોઈએ, બરાબર? આપણે કૃષ્ણને આ જીવનકાળમાં પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છીએ છીએ. ક્યારેક, બ્રાહ્મણ, તેમના પર માયા બીજા બધાની જેમ હુમલો કરે છે. પરંતુ પછી તે વધુ ખરાબ છે. તેથી તેઓએ વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ, તેઓએ શક્ય તેટલું ઝડપી ઠીક થવું જોઈએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૮ જૂન ૧૯૯૭
પાણીહટ્ટી ઉત્સવ, અલાચુઆ