“લોકો પોતાને ફક્ત તમામ ભૌતિક સંપત્તિથી ઘેરાયેલા રાખવા માત્રથી ખુશ નથી. તે એક સારી ક્ષણ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે વાસ્તવિક વસ્તુ નથી કારણ કે સુખ અંદરથી આવે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૫ જૂન, ૧૯૮૩
એટલાન્ટા, જ્યોર્જિયા