પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો.
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

ગુરુ મહારાજ સામાન્ય રીતે સારું કરી રહ્યા છે પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે સારી રીતે શ્વાસ નહીં લઈ શકવાના કારણે નળી પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ પ્રક્રિયાને ટ્રેકોસ્ટોમી કહેવાય છે જેને ગુરુ મહારાજ સામાન્ય રીતે ટાળવા માંગે છે. બીજી મહત્વપૂર્ણ બાબતો ઠીક છે. તેઓ ઠીક ન થઈ જાય અને સ્વતંત્રરીતે શ્વાસ ન લઈ શકે ત્યાં સુધી આને ટાળી શકાય તેમ નથી.

જો કે, અગાઉ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમ, ગુરુ મહારાજ માટે પુનઃસ્વાસ્થ્ર પ્રાપ્તિ નો સમયગાળો ખૂબ જ નિર્ણાયક છે. આથી, અમે દરેકને પોતાની પ્રાર્થનાઓ તીવ્ર કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહા વરાહ દાસ