પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો.
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

ગુરુ મહારાજ ઠીક છે. આઈસીયુની નર્સોએ સૂચવ્યું કે તેઓ સવારે શ્રીલ પ્રભુપાદના ઓડિયોનો જવાબ આપી રહ્યા હતા. ઑન-ડ્યૂટી એનેસ્થેસિસ્ટ અનુસાર, ગુરુ મહારાજનું નવું યકૃત સારી રીતે કામ કરી રહ્યું છે, અને અમે સમજીએ છીએ કે નવી કિડની માટે સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરવા માટે એક અઠવાડિયાથી એક મહિનો લાગી શકે છે એ સામાન્ય છે. ગુરુ મહારાજ હજુ પણ દવા હેઠળ આરામ કરી રહ્યા છે. જો ડોક્ટરોને લાગે છે કે ગુરુ મહારાજ સારી રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે તો તેઓ આવતીકાલે તેમને ધીમે ધીમે જાગૃત કરી શકે છે.

શસ્ત્રક્રિયા પછીનો આ સૌથી નિર્ણાયક સમયગાળો છે. હવે, જેમ કે પહેલાં ક્યારેય નહોતું, પ્રાર્થના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઔષધિ છે. કૃપા કરીને તમારી પ્રાર્થના, વ્યક્તિગત અથવા સમૂહમાં ચાલુ રાખો.

આ એક એવો સમયગાળો છે કે જ્યાં અમે ગુરુ મહારાજને સહેજ પણ ચેપ લાગવાથી રોકવા ઇચ્છીએ છીએ. તેથી અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે જ્યાં છો ત્યાં રહો અને આવવાનું અને ગુરુમહારાજ અથવા તેમના સેવકોને મળવાનું અથવા જોવાનું ટાળો.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહા વરાહ દાસ