પ્રિય ગુરુ-પરિવાર, શિષ્યો અને ગુરુ મહારાજના શુભચિંતકો,

કૃપા કરીને અમારા વિનમ્ર પ્રણામનો સ્વીકાર કરશો.
શ્રીલ પ્રભુપાદની જય!

ગુરુ મહારાજ સારા થઈ રહ્યા છે. ડોક્ટરોએ દવાઓને ઓછી કરવાનું શરૂ કર્યું છે, અને ગુરુ મહારાજને આજે સાંજે નળી રહિત કરવામાં આવી શકે છે. ગુરુ મહારાજ તેમની ગરદનનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને જાગ્રત છે. તેઓ ત્યાં ડૉક્ટર સાથે વાતચીત પણ કરી રહ્યા હતા, જેઓએ તેમને કહ્યું “ડરો નહીં”. ડોક્ટરોએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે યકૃત અને કિડની માટે ડોપ્લરનો પ્રવાહ સારો છે. રક્ત કાર્ય અને એબીજી પણ સારા છે.

જો કે, પહેલાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, ગુરુ મહારાજ માટે પુનઃઆરોગ્ય પ્રાપ્તિનો સમયગાળો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, અમે દરેકને તમારી પ્રાર્થનાને વધુ તીવ્ર કરવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ. ગુરુ મહારાજ તમામ લોકોને તેમની અને તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે તેમની પ્રાર્થનાઓ માટે આભાર માને છે.

આ એક એવો સમયગાળો છે કે જ્યાં અમે ગુરુ મહારાજને સહેજ પણ ચેપ લાગવાથી રોકવા ઇચ્છીએ છીએ. હોસ્પિટલના અધિકારીઓ ખૂબ કડક છે, હોસ્પિટલમાં મુલાકાતીઓ અને ભક્તો ન હોવા જોઇએ. તેઓએ પહેલેથી જ તેમની વારંવાર નારાજગી દ્રઢતાથી વ્યક્ત કરી છે. આપણે મુલાકાતો વિશે સંવેદનશીલ રહેવાની જરૂર છે અને ગુરુ મહારાજના નિવાસસ્થાનને કોઈ પણ રીતે સંકટમાં મુકવાની જરૂર નથી કે જેથી તેઓ શ્રેષ્ઠ ધ્યાન આપે. તેથી અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે જ્યાં છો ત્યાં રહો અને આવવાનું અને ગુરુમહારાજ અથવા તેમના સેવકોને મળવાનો અથવા જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનું ટાળો.

જેપીએસ સેવા સમિતિ અને સ્વાસ્થ્ય સમૂહ વતી,
મહા વરાહ દાસ