“આપણે માત્ર આપણા મનને ગુરુના, વૈષ્ણવોના ચરણ કમળના મગ્ન કરી લેવા માગીએ છીએ. તેઓ શુદ્ધ છે, તેઓ ભવ્યતાથી ભરપૂર છે કારણ કે તેમાં કૃષ્ણની કૃપા અને આશિર્વાદની ખાસ ગુણવત્તા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૦ જૂન, ૧૯૮૧
સેન્ટ લૂઇસ, યુએસએ