“મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચેનો મોટો તફાવત શું છે? તફાવત એ છે કે મનુષ્ય સમજી શકે છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. પરંતુ જો તમે ભૌતિક જગતમાં એક સામાન્ય મનુષ્ય પાસે જાવ છો કે જે બદ્ધ છે, અને કહો છો કે, “જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?” તેમની પાસે સાધારણ વિચાર પણ નથી હોતો. પૈસા કમાઈએ? ખુશ રહીએ? ચારે બાજુ ફરીએ? સંગીત સાંભળીએ? મરી જઈએ? તેમની પાસે કોઈ સ્પષ્ટ વિચાર નથી હોતો. સંપૂર્ણ યોજના શું છે? જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? શું આપણે કોઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ્ય સાથે આવ્યા છીએ? તેઓ નથી જાણતા. પરંતુ એક મનુષ્ય પાસે આ જાણવાની બુદ્ધિમત્તા છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે તો આપણે ભૌતિક જગતના નિયમોમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ છીએ. આપણે આ જીવનમાં આધ્યાત્મિક જગતમાં પાછા જઈ શકીએ છીએ. આ મનુષ્ય જીવનનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૩૧ ઓક્ટોબર ૧૯૮૮
એટલાન્ટા, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા