ગણતંત્ર દિવસ મુબારક! આજે ભારતીયોને પ્રચાર કરવા માટે એક સારો દિવસ છે, કૃષ્ણ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરીને તેમને વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા.

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮