ભગવાન નિત્યાનંદની કૃપાથી આપણને રાધા અને કૃષ્ણની કૃપા મળે છે. આપણે ભગવાન નિત્યાનંદ અથવા દીક્ષા ગુરુના બંન્ને ચરણ પકડવા જોઈએ. ગુરુ, પ્રભુપાદ, તેઓ ભગવાન નિત્યાનંદની પરંપરામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે ગુરુ ભગવાન નિત્યાનંદને ખૂબ પ્રિય હોય છે. તેથી આપણે ગુરુનો, પ્રભુપાદનો આશ્રય લઈએ છીએ. આ રીતે આપણે ભગવાન નિત્યાનંદનો આશ્રય લેવામાં ચૂક ન કરવી જોઈએ. આપણે ભગવાન નિત્યાનંદનો આશ્રય લેવો જોઈએ અને આ રીતે આપણને રાધા અને કૃષ્ણ મળશે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી દ્વારા શ્રીધામ માયાપુરમાં નિત્યાનંદ ત્રયોદશી-૨૦૧૧ ના પ્રવચનમાંથી.