“ભગવાન ચૈતન્ય, તેમણે છ વર્ષથી પણ વધારે સમય સુધી પશ્ચિમ ભારત, દક્ષિણ ભારત, ઉત્તર ભારત, પૂર્વ ભારતની યાત્રા કરી. અને દરરોજ તેઓ એક નવું સ્થાન શોધવા હતા. તેઓ પાદ પૂજા સાથે તેમનું સ્વાગત કરતા હતા અને તેમને ભોજન આપતા હતા. તો તમે ગણતરી કરો – લગભગ છ કે સાત વર્ષ – તેઓ કેટલા ઘરમાં રહ્યા, અને તમને હજારો મળે છે. તેથી ભગવાન ચૈતન્ય તેઓ ખાસ કૃપા આપે છે, તમારા માંથી કેટલા લોકો તમારા ઘરમાં ભગવાન ચૈતન્યને રાખવા માંગે છે?”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૬ માર્ચ, ૨૦૧૪
ભારત