“જેમ વરસાદના વાદળ ભેદભાવ વિના દરેક જગ્યાએ પાણી વરસાવે છે તેમ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની દયા નીચે આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની દયાનું પાણી દરેક માટે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૩ જૂન ૧૯૮૧
મલેશિયા