“એવા ધર્મનો શું ઉપયોગ કે જે ભગવાનને તેમના મૂળરૂપે સ્વીકારે નહીં? પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, આજે લોકો જે ધર્મને સમજે છે, જેઓ મૂળરૂપે શુદ્ધ હતા તેમ છતાં, અસંખ્ય ગેરસમજણોને લીધે, તેઓ પણ વિકૃત રીતે સમજી રહ્યા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૧ જાન્યુઆરી, ૧૯૮૨