“ભક્તિમય સેવાના વૃક્ષને પાણી આપો અને તે કૃષ્ણ પ્રત્યેના પ્રેમનું ફળ લાવવા દ્વારા આપમેળે વૃદ્ધિ પામશે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
“સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ ફ્રોમ સાયબર સ્પેસ” માંથી