“બે વિધિઓ છે, એકને પંચરાત્રિક-વિધિ કહેવામાં આવે છે અને બીજીને ભાગવત-વિધિ કહેવામાં આવે છે.

ભાગવત-વિધિ એટલે દરરોજ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો અને ભાગવતમ સાંભળવું.

પંચરાત્રિક-વિધિ એટલે મંગળ-આરતી, પૂજા, જેવી બધી પૂજા કરવી, ઔપચારિક પૂજા કરવી.

તેથી મનુષ્યે એક અથવા બીજી અથવા બંને કરવી જ જોઈએ.

એવી ભલામણ કરવામાં આવી છે કે બંને શ્રેષ્ઠ છે. મૂળભૂત પંચરાત્રિક-વિધિ અને મૂળભૂત ભાગવત-વિધિ કરવી.

પણ જો તમે બંને માંથી કોઈ એક ના કરો, તો પછી આધ્યાત્મિક જીવન ક્યાં છે, તમે જુઓ છો?

જો બંને નહીં, તો આમાંથી ઓછામાં ઓછી એક અથવા બીજી કરવી જ જોઈએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૮૨
થાઈલેન્ડ