“તે જરૂરી છે કે ભક્તો નિર્દોષ લોકોને તેમનો સંગ પ્રદાન કરે અને તેમને માયાની પકડમાંથી મુક્ત કરે. તે સંગ વિના, કૃષ્ણ ભાવનામૃતના શ્રવણ વિના, આધ્યાત્મિક સાહિત્ય મેળવ્યા વિના કે જે સમાન સંગ પ્રદાન કરે છે તો તેઓ હંમેશા કૃષ્ણથી દૂર જઈ રહ્યાં છે. અને જ્યાં સુધી તેઓ કૃષ્ણથી દૂર જઈ રહ્યા છે, કૃષ્ણથી તેમનું મુખ દૂર રાખીને, માયાની પકડમાં રહીને તો માયા તેમને લાત મારે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૨મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૧
મિયામી, ફ્લોરિડા